شورای مرکزی (1400-1399)

1- درنا هدایت (دبیر)

2- سرا حسینی دوست

3- سروناز ترابی

4- زهرا میر عزیزی

5- پگاه شمس

6- سیده محدثه قریشی

7- ساسان خوش رفتار