شورای مرکزی (1400-1399)

1- اسماعیل برهانی فرد

2- آیسان یاسری

3- نگین یزدیان

4- باربد دنیادیده

5- امیرحسین مصیبی