شورای مرکزی (1400-1399)

1- سیده آمنه سجادی (دبیر)

2- فاطمه روزبهانی

3- فهیمه سلیمی

4- ماهسا فراهانی

5- لیلا غره داغی

6- سید امیر علی سجادیان

7- مطهره عباسی