گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اداره خدمات آموزشی اداره خدمات آموزشی

اهم وظایف اداره خدمات آموزشی به شرح ذیل است:

  • برنامه‌ریزی امور آموزشی و خدمات آموزشی برابر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.
  • نظارت بر اجرای دقیق مقررات آموزشی.
  • برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد تمهیدات لازم برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان  در هر نیمسال تحصیلی (آزمون سراسری- مقررات استعدادهای درخشان- سهمیه بورسیه و مربیان).
  • ایجاد تمهیدات لازم و نظارت برای برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی.
  • تعامل و همکاری لازم با مدیران گروه‌های آموزشی.
  • برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر امر پذیرش دانشجو بدون شرکت در آزمون.
  •   ارائه  خدمات آموزشی به کلیه دانشجویان.
  •   برگزاری امتحان جامع (مقطع دکتری).

تماس با آموزش:

  • آقای علی میرزایی - کارشناس خدمات آموزشی- 982161115780+
  • خانم شکوه معینی - کارشناس خدمات آموزشی- 982161115760+