- جمعه، ۴ فروردین ۱۴۰۲

رخدادها

گروه‌های آموزشی

گروه مهندسی علوم زیستی

بخش مهندسی علوم زیستی

گروه بین رشته‌ای فناوری

بخش تخصصی بین رشته ای فناوری

گروه انرژی‌های نو و محیط‌زیست

بخش تخصصی انرژی های نو و محیط زیست

نمایه‌های آموزشی و پژوهشی

73 905 1702 4 27
هیات علمی دانشجو دانش آموخته گروه آموزشی رشته تحصیلی
         
2545 1234 1232 1253 89 106
مقالات WOS مقالات علمی پژوهشی مقالات کنفرانس بین المللی مقالات کنفرانس داخلی کتب اختراعات