گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه ابراهیمی استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/17
دنیا احمدی بررسی تولید میکروبی آنزیم اوره آز جهت ترسیب القایی کلسیت (MICP) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/01
دنیا احمدی بررسی تولید میکروبی آنزیم اوره آز جهت ترسیب القایی کلسیت (MICP) دانلود 1395/12/01
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392
طلیعه سادات آل ابراهیم Design Optimization of Graphene-based Electrochemical Nano-sensor for Disease Detection کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/19
کریمی الهام بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
ماهان امیرزاده بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های اندوتلیال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های جریان در بیوراکتور ریزشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/09
وثوقی امین بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد
اعظم بختی Effect of aeration and agitation rates on growth of Lactococcus lactis and nisin production in bioreactor کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ثریا بهاری بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست¬حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
نورانی بهنام ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست‌های نانو فیبری طبیعی ژلاتین-کیتوسان جهت کاربرد در مهندسی بافت شبکیه کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
بهاری ثریا بررسی تثبیت آنزیم سیتوکروم سی اکسیداز در عملکرد زیست¬حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
مطهره سادات حیدریان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
شجاع ارتکند حمزه پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
سپیده خازنی بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ارش درزیان رستمی بررسی کارایی ریزسازواره تثبیت شده بر clinoptilolite اصلاح شده در حذف نیترات از آب در سامانه کنترل شده دانلود 1396/06/15
ارش درزیان رستمی بررسی کارایی ریزسازواره تثبیت شده بر clinoptilolite اصلاح شده در حذف نیترات از آب در سامانه کنترل شده دانلود 1396/06/15
ارش درزیان رستمی بررسی کارایی ریزسازواره تثبیت شده بر clinoptilolite اصلاح شده در حذف نیترات از آب در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
شادی رجب بهینه‌سازی تولید باکتریورودوپسین در بیوراکتور آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مهدیه رجب بیکی Evaluation of Metal Nanoparticle on Biological Denitrification from Aqueous Solution in a controlled System کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
خازنی سپیده بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
رجب شادی بهینه‌سازی تولید باکتریورودوپسین در بیوراکتور آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
حمزه شجاع ارتکند پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
منصوری شفیعه تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
شاهمرادی صالحه ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
عطیه سادات عابدنژاد اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
متین عبدالهی مامودان Effect of Carbon Nano-Structure and Metal Oxide on Bio-demetallization from Aqueous Environment کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
مرضیه عزیزی مطالعه هم افزایی سیتوتوکسیک پاکلی تاکسل با گانودریک اسید،نانوذره نقره ،مس یا کادمیوم بر دودمان سلولی مهاجم سرطان سینه دکتری دانلود 1396/04/26
مارال عضدی تولید آزمایشگاهی نایسین به روش تخمیر فدبچ کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عابدنژاد عطیه سادات اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مهرداد غلامعلی مجدآبادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
ابراهیمی فاطمه استفاده از نانوبیوسورفکتانت جهت کاهش ویسکوزیته لجن نفتی کارشناسی ارشد
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
لیلا قادری بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
الهام کریمی بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
حسین گلزار طراحی و ساخت نانوسامانه گرافن- نقره- تراستوزوماب (هرسپتین) و بررسی اثرگذاری بر رده سلول سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
قادری لیلا بررسی کارایی نانوذرات پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در کنترل تخریب هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
امیرزاده ماهان بررسی تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های اندوتلیال بر روی داربست زیست سازگار تحت تنش های جریان در بیوراکتور ریزشی کارشناسی ارشد
عبدالهی مامودان متین Effect of Carbon Nano-Structure and Metal Oxide on Bio-demetallization from Aqueous Environment کارشناسی ارشد
درسا محمدرضایی طراحی و ساخت نانوکامپوزیت هوشمند مبتنی بر ژلاتین و گرافن اکساید جهت تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های استخوانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
مریم میرزایی بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریزسازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اسماعیلی فر مریم بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد
میرزایی مریم بهینه سازی و بررسی آماری تثبیت ریزسازواره در ساخت زیست حسگر گاز سولفید هیدروژن کارشناسی ارشد
پورشیرازی مژگان بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد
حیدریان مطهره سادات تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
شفیعه منصوری تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
رجب بیکی مهدیه Evaluation of Metal Nanoparticle on Biological Denitrification from Aqueous Solution in a controlled System کارشناسی ارشد
غلامعلی مجدآبادی مهرداد بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
بهنام نورانی ساخت و بررسی ویژگی‌های داربست‌های نانو فیبری طبیعی ژلاتین-کیتوسان جهت کاربرد در مهندسی بافت شبکیه کارشناسی ارشد دانلود 20/11/92
امین وثوقی بررسی پارامترهای طراحی و عملیاتی در ساخت زیست حسگر سولفید هیدروژن بر مبنای الکترود اکسیژن محلول کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوراکتور 8302380 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی طراحی بیوراکتور 8302194 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه