گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شیدوش وکیلی پور تکلو

شیدوش وکیلی پور تکلو

شیدوش وکیلی پور تکلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول جلو برنده پیشرفته 8303093 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
دینامیک سیالات عددی 2 8303191 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول جلو برنده ها 8303090 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1