گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور

محمد طهماسبی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود