گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضاپور پدرام تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
تدریسی جوان یحیی Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد
مظفریان سعید بررسی رفتار غیرخطی آیروالاسیتیسیته پره کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
کاظمی محمد رضا "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد
بهلولی فتوت مهدی تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
دینامیک پرواز 8303097 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 4 نتیجه