گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سماء گلیایی

سماء گلیایی

سماء گلیایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 8305106 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اصول فناوری اطلاعات 8303040 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه