گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر امیر علی سیف الدین اصل

دکتر امیر علی سیف الدین اصل

دکتر امیر علی سیف الدین اصل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمودی بهروز شناسایی و رتبه بندی شاخص های توسعه منطقه ای در حوزه کشاورزی کارشناسی ارشد
حاتمی پور تقی Identification and Ranking of Regional Development Indicators in the Field of Infrastracture (Transport and communications infrastructure study) کارشناسی ارشد
تقی حاتمی پور Identification and Ranking of Regional Development Indicators in the Field of Infrastracture (Transport and communications infrastructure study) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
مهدی حمیدی ارائه شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه‌ای در حوزه خدمات، با تأکید بر بخش بهداشت و درمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهدی ساریجلو Identification and Ranking of Regional Development Main Indicators in the Field of Socio - Cultural کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
محمدپور نارنجی سید مصطفی Identifying and Ranking The key Indicators of Regional Development in Industry Sector کارشناسی ارشد
میثم کرامتی ارائه شاخص های کلیدی معرف توسعه منطقه ای در حوزه اقتصاد کلان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
کرامتی میثم ارائه شاخص های کلیدی معرف توسعه منطقه ای در حوزه اقتصاد کلان کارشناسی ارشد
مصطفی محمدپور نارنجی Identifying and Ranking The key Indicators of Regional Development in Industry Sector کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
بهروز محمودی شناسایی و رتبه بندی شاخص های توسعه منطقه ای در حوزه کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
حمیدی مهدی ارائه شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه‌ای در حوزه خدمات، با تأکید بر بخش بهداشت و درمان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری انرژی 8301111 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آمایش سرزمین و توسعه پایدار 8301199 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی اقتصاد 8301078 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه