گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر علی سیف الدین اصل

change-logo

امیر علی سیف الدین اصل    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 

مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی اقتصاد 8301078 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 1 نتیجه