گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسین صبور

محمدحسین صبور

محمدحسین صبور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرهاد احدی کلو طراحی سیستم کنترل فازی برای ربات چهار ملخه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
روانگرد احمدرضا مدل سازی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا در میکروکانال به روش شبکه ای بولتزمن کارشناسی ارشد
حسین احمدی نژاد جوشانی پاسخ مکانیکی سلول عصبی به بارگذاری انفجاری با استفاده از روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
بامشاد ارشیا طراحی و ساخت سیستم مبتنی بر ریز سیالیت نوری (اپتوفلوئیدیک) به منظور تشخیص گرانروی سیالات کارشناسی ارشد
ربانی اسماعیل ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد
غزاله اسمعیل زاده پاسخ شعله پیش مخلوط آرام به نواسانات جریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
نورمحمدی اصغر بررسی عددی میدان گردابه ای ناشی از تزریق جت در جریان جانبی مافوق صوت کارشناسی ارشد
عباس الکائی بهجتی طراحی بهینه اجزای یک سامانه کنترلی فضایی با تابع هدف کمینه کردن جرم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
کاشی امیرحسین طراحی سیستم کنترل کیفیت سواری در هواپیمای الاستیک کارشناسی ارشد
شهاب امینی نژاد بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
امیرحسین باقری آنالیز اگزرژی چگالش در یک لوله حرارتی ارتقا یافته دانلود 1396/06/28
امیرحسین باقری آنالیز اگزرژی چگالش در یک لوله حرارتی ارتقا یافته کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
امیرحسین باقری آنالیز اگزرژی چگالش در یک لوله حرارتی ارتقا یافته دانلود 1396/06/28
علی برگستان بررسی عددی و بهینه سازی اثر تغییرات هندسه بر عملکرد آیرودینامیکی بال های شناور اثر سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
آرمان بهرامی ساخت دستگاه یخ زدایی هواپیما کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
مشهدی غلامعلی بهنام تحلیل عددی صدمه بروی بال نامحدود کارشناسی ارشد
وحید پاشازاده طراحی کنترلر مقاوم فازی تحت عملکرد کنترلر ناظر مد لغزشی برای کنترل وضعیت کوادرتور UAV کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
وحید پاشازاده طراحی کنترلر مقاوم فازی تحت عملکرد کنترلر ناظر مد لغزشی برای کنترل وضعیت کوادرتور UAV دانلود 1396/07/02
وحید پاشازاده طراحی کنترلر مقاوم فازی تحت عملکرد کنترلر ناظر مد لغزشی برای کنترل وضعیت کوادرتور UAV دانلود 1396/07/02
میثم پوربافرانی تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
محمدرضا ترکمانی تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
مهدی حیبب نیارمی Numerical Simulation of FlowField and Heat Transfer in a Low-Pressure Turbine Cascade کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
صالح غفاری حسین طراحی فیلتر برای ماهواره‌ی زمین‌آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد
محمد ابراهیم حکمتی پور یکپارچه¬سازی و بهینه¬سازی طراحی مفهومی سیستمی و زیر سیستم های ماهواره با نگرش چند موضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
عرفان خسرویان چم پیری الگوی ظرفیت جذب و اکتساب فناوری در صنعت هواپیما سازی مسافربری ایران دکتری دانلود 1395/08/25
شمسی خلیل طراحی بدنه هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از روش منطق فازی کارشناسی ارشد
اسماعیل ربانی ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
واعظ قائمی رزا بررسی آزمایشگاهی و CFD سلول‌های خاص در معرض جریان سیال: بررسی اثر پارامتر‌های مختلف جریان سیال بر پاسخ سلولی کارشناسی ارشد
رسول زهتاب نوعصر طراحی دستگاه یخ زدایی هواپیما کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
قاسمی جعفرآبادی سمیه طراحی و ساخت میکروحسگر زیستی برپایه MEMS برای تشخیص دیگوکسین کارشناسی ارشد
خلیل شمسی طراحی بدنه هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از روش منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
امینی نژاد شهاب بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد
حسین صالح غفاری طراحی فیلتر برای ماهواره‌ی زمین‌آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
علیرضا صفازاده خامنه بررسی تجربی اثر دنباله ایرفویل فوق بحرانی در حرکت انتقالی در رژیم جریانی کم سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
محمد مسعود طالبیان ارائه ساختاری اثربخش برای واحد مهندسی سیستم در دفاتر طراحی سامانه‌های هوافضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
مصطفی طاهری ساخت و مدلسازی نانوکامپوزیت¬ها و بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی آنها در آنتن¬های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مصطفی عابدی نسب پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
الکائی بهجتی عباس طراحی بهینه اجزای یک سامانه کنترلی فضایی با تابع هدف کمینه کردن جرم کارشناسی ارشد
خسرویان چم پیری عرفان الگوی ظرفیت جذب و اکتساب فناوری در صنعت هواپیما سازی مسافربری ایران
محمد عزیزی همتی طراحی و ساخت سیستم ترکیب و اندازه گیری غلظت و فلوی گاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
برگستان علی بررسی عددی و بهینه سازی اثر تغییرات هندسه بر عملکرد آیرودینامیکی بال های شناور اثر سطحی کارشناسی ارشد
محمودی صالح آباد علی کنترل آرایش‌ عامل‌های خودمختار ناهولونومیک صفحه‌ای کارشناسی ارشد
صفازاده خامنه علیرضا بررسی تجربی اثر دنباله ایرفویل فوق بحرانی در حرکت انتقالی در رژیم جریانی کم سرعت کارشناسی ارشد
اسمعیل زاده غزاله پاسخ شعله پیش مخلوط آرام به نواسانات جریان کارشناسی ارشد
احدی کلو فرهاد طراحی سیستم کنترل فازی برای ربات چهار ملخه کارشناسی ارشد
سعید فضلی خانی بررسی عددی فرآیند اتمیزاسیون اسپری حاصل از اتمایزر پیچشی تک پایه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
سمیه قاسمی جعفرآبادی طراحی و ساخت میکروحسگر زیستی برپایه MEMS برای تشخیص دیگوکسین کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/12
پوربافرانی میثم تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد
مجید مجدارا طراحی راهکار انتقال مداری بهینه فضاپیما با استفاده از پیشرانه تراستر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
عزیزی همتی محمد طراحی و ساخت سیستم ترکیب و اندازه گیری غلظت و فلوی گاز کارشناسی ارشد
حکمتی پور محمد ابراهیم یکپارچه¬سازی و بهینه¬سازی طراحی مفهومی سیستمی و زیر سیستم های ماهواره با نگرش چند موضوعی کارشناسی ارشد
ترکمانی محمدرضا تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد
طالبیان محمد مسعود ارائه ساختاری اثربخش برای واحد مهندسی سیستم در دفاتر طراحی سامانه‌های هوافضایی کارشناسی ارشد
علی محمودی صالح آباد کنترل آرایش‌ عامل‌های خودمختار ناهولونومیک صفحه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/15
بهنام مشهدی غلامعلی تحلیل عددی صدمه بروی بال نامحدود کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
طاهری مصطفی ساخت و مدلسازی نانوکامپوزیت¬ها و بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی آنها در آنتن¬های فضایی کارشناسی ارشد
عابدی نسب مصطفی پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
نجف بیگی میلاد مدل رتبه کاستۀ بازسازی میدان جریان حول اجسام دوبعدی با استفاده از الگوی ترکیبی روش تجزیه متعامد بهینه و روش تجزیه مقادیر تکین مرتبه بالا کارشناسی ارشد
انصاری مهدی بررسی تأثیرات زبری سطح بر انتقال حرارت جریان جوشش هسته ای در میکروکانال افقی کارشناسی ارشد
حیبب نیارمی مهدی Numerical Simulation of FlowField and Heat Transfer in a Low-Pressure Turbine Cascade کارشناسی ارشد
نبی مهری‎خوانساری بررسی خواص مکانیکی ناحیه فرآروی شکست در مواد کامپوزیتی با کاربرد هوافضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مهری‎خوانساری نبی بررسی خواص مکانیکی ناحیه فرآروی شکست در مواد کامپوزیتی با کاربرد هوافضایی کارشناسی ارشد
میلاد نجف بیگی مدل رتبه کاستۀ بازسازی میدان جریان حول اجسام دوبعدی با استفاده از الگوی ترکیبی روش تجزیه متعامد بهینه و روش تجزیه مقادیر تکین مرتبه بالا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
اصغر نورمحمدی بررسی عددی میدان گردابه ای ناشی از تزریق جت در جریان جانبی مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
رزا واعظ قائمی بررسی آزمایشگاهی و CFD سلول‌های خاص در معرض جریان سیال: بررسی اثر پارامتر‌های مختلف جریان سیال بر پاسخ سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
امین یوسفی دودویی انتقال حرارت همزمان و خنک کاری در پره توربین گاز کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/01
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث منتخب در سازه های هوافضایی 8303456 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
آیرودینامیک هواپیماهای V/STOL 8303179 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کنترل فازی 8303474 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دینامیک سازه 8303046 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
منطق و کنترل فازی (هوافضا) 8303009 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 01 ( - ) | - ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 03 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/20 | 10:00 - 15:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 04 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/19 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 05 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
منطق و کنترل فازی (هوافضا) 8303009 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
سمینار 8303391 2 01 ( - ) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
دینامیک سازه 8303046 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 15 نتیجه
از 1