گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسین صبور

محمدحسین صبور

محمدحسین صبور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روانگرد احمدرضا مدل سازی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا در میکروکانال به روش شبکه ای بولتزمن کارشناسی ارشد
بامشاد ارشیا طراحی و ساخت سیستم مبتنی بر ریز سیالیت نوری (اپتوفلوئیدیک) به منظور تشخیص گرانروی سیالات کارشناسی ارشد
ربانی اسماعیل ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد
نورمحمدی اصغر بررسی عددی میدان گردابه ای ناشی از تزریق جت در جریان جانبی مافوق صوت کارشناسی ارشد
کاشی امیرحسین طراحی سیستم کنترل کیفیت سواری در هواپیمای الاستیک کارشناسی ارشد
مشهدی غلامعلی بهنام تحلیل عددی صدمه بروی بال نامحدود کارشناسی ارشد
صالح غفاری حسین طراحی فیلتر برای ماهواره‌ی زمین‌آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد
شمسی خلیل طراحی بدنه هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از روش منطق فازی کارشناسی ارشد
واعظ قائمی رزا بررسی آزمایشگاهی و CFD سلول‌های خاص در معرض جریان سیال: بررسی اثر پارامتر‌های مختلف جریان سیال بر پاسخ سلولی کارشناسی ارشد
قاسمی جعفرآبادی سمیه طراحی و ساخت میکروحسگر زیستی برپایه MEMS برای تشخیص دیگوکسین کارشناسی ارشد
امینی نژاد شهاب بررسی شکست ترد در شیارهای V شکل با سوراخ انتهایی تحت بارگذاری مرکب کششی/برشی کارشناسی ارشد
الکائی بهجتی عباس طراحی بهینه اجزای یک سامانه کنترلی فضایی با تابع هدف کمینه کردن جرم کارشناسی ارشد
خسرویان چم پیری عرفان الگوی ظرفیت جذب و اکتساب فناوری در صنعت هواپیما سازی مسافربری ایران
برگستان علی بررسی عددی و بهینه سازی اثر تغییرات هندسه بر عملکرد آیرودینامیکی بال های شناور اثر سطحی کارشناسی ارشد
محمودی صالح آباد علی کنترل آرایش‌ عامل‌های خودمختار ناهولونومیک صفحه‌ای کارشناسی ارشد
صفازاده خامنه علیرضا بررسی تجربی اثر دنباله ایرفویل فوق بحرانی در حرکت انتقالی در رژیم جریانی کم سرعت کارشناسی ارشد
اسمعیل زاده غزاله پاسخ شعله پیش مخلوط آرام به نواسانات جریان کارشناسی ارشد
احدی کلو فرهاد طراحی سیستم کنترل فازی برای ربات چهار ملخه کارشناسی ارشد
پوربافرانی میثم تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد
عزیزی همتی محمد طراحی و ساخت سیستم ترکیب و اندازه گیری غلظت و فلوی گاز کارشناسی ارشد
حکمتی پور محمد ابراهیم یکپارچه¬سازی و بهینه¬سازی طراحی مفهومی سیستمی و زیر سیستم های ماهواره با نگرش چند موضوعی کارشناسی ارشد
ترکمانی محمدرضا تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد
طالبیان محمد مسعود ارائه ساختاری اثربخش برای واحد مهندسی سیستم در دفاتر طراحی سامانه‌های هوافضایی کارشناسی ارشد
طاهری مصطفی ساخت و مدلسازی نانوکامپوزیت¬ها و بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی آنها در آنتن¬های فضایی کارشناسی ارشد
عابدی نسب مصطفی پیش بینی چقرمگی شکست شیار برای شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مرکب I/II کارشناسی ارشد
نجف بیگی میلاد مدل رتبه کاستۀ بازسازی میدان جریان حول اجسام دوبعدی با استفاده از الگوی ترکیبی روش تجزیه متعامد بهینه و روش تجزیه مقادیر تکین مرتبه بالا کارشناسی ارشد
انصاری مهدی بررسی تأثیرات زبری سطح بر انتقال حرارت جریان جوشش هسته ای در میکروکانال افقی کارشناسی ارشد
حیبب نیارمی مهدی Numerical Simulation of FlowField and Heat Transfer in a Low-Pressure Turbine Cascade کارشناسی ارشد
مهری‎خوانساری نبی بررسی خواص مکانیکی ناحیه فرآروی شکست در مواد کامپوزیتی با کاربرد هوافضایی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
منطق و کنترل فازی (هوافضا) 8303009 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 01 ( - ) | - ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 03 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/20 | 10:00 - 15:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 04 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/19 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 05 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8303003 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
منطق و کنترل فازی (هوافضا) 8303009 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
سمینار 8303391 2 01 ( - ) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
دینامیک سازه 8303046 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1