گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

برگزاری مسابقات دانشجویی درس مکاترونیک کسب رتبه اول در پنجمین دوره مسابقات ملی کن ست ایران در سال ۱۳۹۵ توسط تیم UTSAT دانشکده علوم و فنون نوین حضور دانشکده علوم و فنون نوین در نمایشگاه یافته‌ها و دستاوردهای برگزیده پژوهشی و فناوری اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران در تاریخ ۱۴- ۱۲ اردیبهشت ماه