گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر روح اله رحمانی

دکتر روح اله رحمانی

دکتر روح اله رحمانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 342
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت توسعه نرم افزار 8305142 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مباحث ویژه 8305104 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
متن کاوی و وب کاوی 8305046 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/13 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 4 نتیجه