گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303387 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها 8303206 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الکترونیک 1 8304340 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها 8304193 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
الکترونیک(1) 8303031 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 2 8304182 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
شبکه عصبی 8304186 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 9 نتیجه
از 1