گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پیمان شریعت پناهی

change-logo

پیمان شریعت پناهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه