گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتح الله پورفیاض

فتح الله پورفیاض

فتح الله پورفیاض    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خنجری یاسمین سادات Modeling of Using Nanofluid in a Water Photovoltaic Thermal System کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
بهرامیان پریماه طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
کاظم پور حامد Modeling and simulation of sulfur recovery unit (Claus process based on nano catalyst) to investigate the efficiency of sulfur and production heat energy کارشناسی ارشد
قاسم زاده حسین شبیه سازی و طراحی بهینه فرآیند نم زدایی گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
اینانلو علی بهینه سازی وآنالیزعملکردحرارتی کلکتورخورشیدی باکاربردنانوسیال بعنوان سیال عامل کارشناسی ارشد
حسینی ازغندی فرزانه Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد
آرامش محمد مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد
حقیر مهدی مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد
آقایی مهسا طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 8301012 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
تحلیل سیستمها و ممیزی انرژی 8301025 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 2 نتیجه