گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه