گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنونجوایز و افتخارات ملیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه