گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنونجوایز و افتخارات ملیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سوخت و احتراق پیشرفته1 8303399 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستمی ماهواره بر 8303335 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
طراحی سیستمی حامل فضایی 8303499 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستمی حامل های فضایی 1 8303510 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی موتور موشکهای سوخت مایع 8303153 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی و اصول طراحی سیستم پیشرانش و ریزجلوبرنده ها 8303282 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
احتراق اسپری 8303549 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1