گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)

مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)

مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093408
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
حیدری زهرا تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد
معافی سمانه تشخیص ویروس هپاتیت B با استفاده از تکنیک FRET کارشناسی ارشد
فارسی نژاد صدف تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
زندیان قهفرخی محبوبه Detection of Cholera Disease Agent)Vibrio cholera( Using Optical Gold Nanoparticle Biosensor کارشناسی ارشد
عظیم زاده تفت مصطفی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی تعیین کمّی miRNA دخیل در تشخیص زودهنگام سرطان سینه
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی آزمایش ها 8302260 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1395/03/21 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 3 نتیجه