گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد میردریکوند

محمد میردریکوند

محمد میردریکوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093256-021 نمابر: 88497324-021
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود