گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد محمد نژاد آروق

جواد محمد نژاد آروق

جواد محمد نژاد آروق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه ابرقویی کهکی کلون و بیان باکتریورودوپسین نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
ساره ابوالحسنی جداسازی سلول¬های بنیادی از خون بند ناف، نشاندار سازی آنها با 99mTC،تمایز این سلول¬ها به سلول¬های پوستی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
فتحی نیا آتنا بررسی پارامترهای مهندسی در بهبود تولید سلولز با منشا زیستی به عنوان پوشش زخم کارشناسی ارشد
فرزانه جباری استخراج سلول های بنیادین مزا نشیمال از بافت پالپ دندان شیری انسان , نشان دار سازی با تکنسیم 99m و تمایز به سلول های قلبی روی شیت سلولزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
شهرزاد زیرک حسن کیاده ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
ابوالحسنی ساره جداسازی سلول¬های بنیادی از خون بند ناف، نشاندار سازی آنها با 99mTC،تمایز این سلول¬ها به سلول¬های پوستی کارشناسی ارشد
فاطمه سپهری بررسی عوامل مؤثر بر اتصال آنتی بادی استئوکلسین به سطح نانوساختارسیلیکن متخلخل در جهت بهینه سازی تشخیص استئوکلسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
زیرک حسن کیاده شهرزاد ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
سالار صفورا مطالعه ی اثر نانوژل ها بر ساختار و عملکرد پروتئین مدل کارشناسی ارشد
ابرقویی کهکی فاطمه کلون و بیان باکتریورودوپسین نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی کارشناسی ارشد
سپهری فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر اتصال آنتی بادی استئوکلسین به سطح نانوساختارسیلیکن متخلخل در جهت بهینه سازی تشخیص استئوکلسین کارشناسی ارشد
آتنا فتحی نیا بررسی پارامترهای مهندسی در بهبود تولید سلولز با منشا زیستی به عنوان پوشش زخم کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
جباری فرزانه استخراج سلول های بنیادین مزا نشیمال از بافت پالپ دندان شیری انسان , نشان دار سازی با تکنسیم 99m و تمایز به سلول های قلبی روی شیت سلولزی کارشناسی ارشد
نگار فیروزی طراحی و سنتز داربست پلی یورتانی زیست تخریب پذیر و متخلخل بر پایه بلاک کوپلیمرهای ستاره¬ای کاپرولاکتون-ایزوسیانات به منظور ترمیم بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/14
فیروزی نگار طراحی و سنتز داربست پلی یورتانی زیست تخریب پذیر و متخلخل بر پایه بلاک کوپلیمرهای ستاره¬ای کاپرولاکتون-ایزوسیانات به منظور ترمیم بافت پوست کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی سیستم های کشت سلولی و آز 8302083 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ایمونوشیمی 8302218 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فناوری آنزیم 8302180 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
آزمایشگاه کشت بافت 8302163 1 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه