گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61115762 - 88497212
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسینی حسین بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
عبدالهی رضیه ارائه روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت‌بندی ژن های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
ساریخانی سحر کاربرد الگوریتمهای مبتنی بر نقشه شناخت فازی برای پیشبینی بلند مدت سرطان کارشناسی ارشد
میرزایی مدام مجید تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد
اینانلوشاهوردی محمدابراهیم Representina a Numerical Algorithm based on Finite Difference and Haar wavelets to solve an Inverse Problem کارشناسی ارشد
رحمانی مصطفی A Hybrid Approach To Discover Fuzzy- کارشناسی ارشد
بشیری مونا انتخاب مدل معماری فناوری اطلاعات برای شبکه های بهداشت و درمان با استفاده از تصمیم گیری چندمعیارهگروهی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی پیشرفته 8305054 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/19 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سیستمهای تصمیم گیری فازی 8305026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 03 ( - ) | - ترم دوم 1394
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 8305042 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
شبیه سازی و مدلسازی 8305090 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه