گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای اجزاء محدود 8303011 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/26 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته (گرایش مهندسی فضا) 8303102 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل سازه های هوا فضایی 8303025 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 3 نتیجه