گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093207
اتاق: 347
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی اقلیم و آب 8301201 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت مصرف انرژی در ساختمان 8301109 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طراحی ساختمانهای سبز 8301192 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8301032 2 01 هرهفته جمعه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ارزیابی خطرات خشکسالی و سیل 8301200 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اکوتون های خشکی و ابی 8301171 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1