گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61115774-88497302-86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مقالات و کتب

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی