گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • معاون گروه مهندسی علوم زیستی

ورود به صفحه اطلاعات علمی و پژوهشی

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 2 8302235 1 01 ( - ) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
بیوفیزیک مولکولی و سلولی 8302124 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
بیولوژی مولکولی 8302223 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 2 8302261 1 01 ( - ) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
سمینار 8302020 1 01 ( - ) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302031 2 02 ( - ) | - ترم اول 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1