گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر فرامرز مهرنژاد

دکتر فرامرز مهرنژاد

دکتر فرامرز مهرنژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61115774-88497302-86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمودی یاسمن مطالعه برهمکنش نانولوله‌های کربنی با پروتئین‌های خونی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
مراد الهام Structural and Dynamical study of Bovine Carbonic Anhydrase II in the Presence of substrate: A Molecular Dynamics Simulation Study کارشناسی ارشد
معصومه تاران اثر نانوسامانه مغناطیسی قالب مولکولی بیوپلیمری بر ساختار و پایداری آلبومین سرم خون کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مینا خدارحمی بهینه‌سازی عملکرد سیستم غشائی دیالیزور خونی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی زیست عمل‌گرا جهت حذف اوره کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
سالار صفورا مطالعه ی اثر نانوژل ها بر ساختار و عملکرد پروتئین مدل کارشناسی ارشد
یاسمن محمودی مطالعه برهمکنش نانولوله‌های کربنی با پروتئین‌های خونی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
الهام مراد Structural and Dynamical study of Bovine Carbonic Anhydrase II in the Presence of substrate: A Molecular Dynamics Simulation Study کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
نوردادی مریم مطالعه ی برهمکنش بین نانولوله های کربنی با تریپسین کارشناسی ارشد
تاران معصومه اثر نانوسامانه مغناطیسی قالب مولکولی بیوپلیمری بر ساختار و پایداری آلبومین سرم خون کارشناسی ارشد
مریم نوردادی مطالعه ی برهمکنش بین نانولوله های کربنی با تریپسین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوفیزیک مولکولی و سلولی 8302124 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیوفیزیک مولکولی و سلولی 8302124 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی نانو زیست تقلید 8302339 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 2 8302235 1 01 ( - ) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
بیوفیزیک مولکولی و سلولی 8302124 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
بیولوژی مولکولی 8302223 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 2 8302261 1 01 ( - ) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
سمینار 8302020 1 01 ( - ) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302031 2 02 ( - ) | - ترم اول 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1