گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی

مازیار شفائی روشنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستمی ماهواره بر 8303335 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 09 ( - ) | - ترم دوم 1394
طراحی سیستمی حامل فضایی 8303499 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/25 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
طراحی موتور موشکهای سوخت مایع 8303153 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
سمینار 8303391 2 04 ( - ) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
پیشرانه های فضائی (جلوبرندگی) 8303118 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1