گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر مهران مصدری

دکتر مهران مصدری

دکتر مهران مصدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093203
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

ورود به صفحه اطلاعات علمی و پژوهشی

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احیایی کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
نیکزاد آرش بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد
مجید پوردیان Numerical Simulation of Shock Wave Compressor کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
عیوضی حمیدرضا بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد
محمدحسن خلیفه ای طراحی آئرودینامیکی پره ی توربین باد محور افقی جهت مدل‌سازی و بررسی توزیع زاویه پیچش و وتر مناسب پره کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
علیرضا زارع زاده کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فیضی سمیه بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد
علیرضا صفازاده خامنه بررسی تجربی اثر دنباله ایرفویل فوق بحرانی در حرکت انتقالی در رژیم جریانی کم سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
محمد جواد عبودی بررسی رفتار آئرودینامیکی حرکت نسبی بال تحت اثرسطح موجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
زارع زاده علیرضا کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد
صفازاده خامنه علیرضا بررسی تجربی اثر دنباله ایرفویل فوق بحرانی در حرکت انتقالی در رژیم جریانی کم سرعت کارشناسی ارشد
حمیدرضا عیوضی بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
ایمان غلامی بررسی عددی ضرایب دمپینگ طولی یک بال سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
سمیه فیضی بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مریم قربانی Aerodynamic Investigation of Wake of a Supercritical Airfoil in Pitch-Pause Motion in Subsonic Flow کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
غزاله کواری بررسی اثر نوسانات سرعت باد بر عملکرد ائرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
احیایی محمد کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
خلیفه ای محمدحسن طراحی آئرودینامیکی پره ی توربین باد محور افقی جهت مدل‌سازی و بررسی توزیع زاویه پیچش و وتر مناسب پره کارشناسی ارشد
آرش نیکزاد بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
داریوش هادی سیه رود Experimental Investigation Of plunge Oscillation Of a Supercritical Airfoil Effects On Wind Tunnel Wall Pressure کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیرودینامیک تجربی 8303088 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آیرودینامیک مادون صوت 8303063 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه