گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار 8302088 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
کامپوزیتها و کاربردآنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فلزات و کاربرد آن در پزشکی 8302051 3 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مباحث منتخب در بیومکانیک 8302295 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 4 نتیجه