گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر مهرداد خاک بیز

دکتر مهرداد خاک بیز

دکتر مهرداد خاک بیز    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا رجب نژاد کلشتری سنتز و شاخصه یابی نانوپودرهای استرانسیوم-فلوئورو هیدروکسی اپاتیت به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
وحیده ساداتی ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سلگی سام بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال (با سیستم SiO2-CaO-P2O5-SrO) بر روی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده محیط بزاق دهان (SOF) کارشناسی ارشد
سام سلگی بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال (با سیستم SiO2-CaO-P2O5-SrO) بر روی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده محیط بزاق دهان (SOF) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
رجب نژاد کلشتری علیرضا سنتز و شاخصه یابی نانوپودرهای استرانسیوم-فلوئورو هیدروکسی اپاتیت به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد
ساداتی وحیده ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نانو بیو متریال ها وکاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روشهای نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار 8302088 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
کامپوزیتها و کاربردآنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فلزات و کاربرد آن در پزشکی 8302051 3 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مباحث منتخب در بیومکانیک 8302295 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1