گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خلیل عالی پور

خلیل عالی پور

خلیل عالی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قاسمی پیام بازیابی تعادل و پایداری دینامیکی رباتهای انسان نما کارشناسی ارشد
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک دانلود 1396/07/05
پیام قاسمی بازیابی تعادل و پایداری دینامیکی رباتهای انسان نما کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رباتیک پیشرفته 8304185 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 03 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کنترل غیر خطی 8304338 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8304180 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
رباتیک پیشرفته 8304185 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته(مکاترونیک) 8303014 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8303278 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 9 نتیجه
از 1