گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدجواد ساداتی‌نژاد

سیدجواد ساداتی‌نژاد

سیدجواد ساداتی‌نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
تغییرات اقلیم و مدلهای پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه