گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی ممیزی انرژی ساختمان با استفاده از نرم افزارDesign Builder دوره آموزش مقدماتی Solid Works

جایزه بین‌المللی بنیاد جهانی انرژی به پروژه تحقیقاتی-کاربردی محققین دانشکده علوم و فنون نوین رسید درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
// ]]>