گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود کسب عنوان داور برتر توسط دکتر علیرضا ترابی، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین