گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین صباحی

حسین صباحی

حسین صباحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
بلوچ محمدرضا effects of some plant polyphenols encapsulated and encapsulated within the natural nano-system on apple blue and gray moulds کارشناسی ارشد
خرمی اصیل محمود آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد
ربیعی مرتضی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی آزمایشها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طراحی آزمایش ها 8302260 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 3 نتیجه