گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر حسین صباحی

دکتر حسین صباحی

دکتر حسین صباحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الناز احمدی سنگاچین Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
محمدرضا بلوچ effects of some plant polyphenols encapsulated and encapsulated within the natural nano-system on apple blue and gray moulds کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
یاسر جعفری پیرلر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محمود خرمی اصیل آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مرتضی ربیعی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد دانلود 94/06/25
عابد روتخلی مطالعه بارگذاری و رهایش مواد مؤثره‌ی گیاه گزنه در مو نت موریلونیت و بررسی اثر آنتی دیابتی آن دانلود 1396/04/26
عابد روتخلی مطالعه بارگذاری و رهایش مواد مؤثره‌ی گیاه گزنه در مو نت موریلونیت و بررسی اثر آنتی دیابتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
زهرا سرچاهی تاثیر مقادیرکود میکروکامپوزیت اوره پلی¬فنول بر رشد ذرت دانه ای تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
محمد گلباشی تهیه سامانه نانوبیوکامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری دانلود 1394/12/12
بلوچ محمدرضا effects of some plant polyphenols encapsulated and encapsulated within the natural nano-system on apple blue and gray moulds کارشناسی ارشد
خرمی اصیل محمود آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد
ربیعی مرتضی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کاربردهای ریززیست فناوری در علوم زیستی 8302008 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی آزمایشها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
طراحی آزمایش ها 8302260 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه