گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا هادی

علیرضا هادی

علیرضا هادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61113162
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پاک نژاد داود طراحی و توسعه سیستم استرس سنج پرتابل کارشناسی ارشد
بیات میلاد INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 8304205 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/22 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
مکاترونیک 2 8304182 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مکاترونیک 1 8304181 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تکنولوژی مواد نوین 8304194 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 4 نتیجه