گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه