گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هادی احسانی مکانیابی و ارزیابی اثرات پروژه های مدیریت افزایش بارندگی دراستان های تهران والبرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
اسماعیل احمدی Optimal Energy Management of Smart Residential Nanogrid with Renewable Energy and Energy Storage System کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
محمد احمدی تاثیر ویژگی‌های شیمیایی خمیرکاغذ و پیش‌تیمارهای مکانیکی بر روی میزان مصرف انرژی تولید و ویژگی‌های نانوفیبرهای سلولزی (CNF) حاصله از کاه گندم دکتری دانلود 94/6/29
نائیجی اسفندیار مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند حذف ترکیبات گوگردی از جریان گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
هدیه اسکندریون طراحی، ساخت و ارزیابی پیچ هیدرودینامیک در مقیاس آزمایشگاهی با رویکرد طبیعت پاک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
احمدی اسماعیل Optimal Energy Management of Smart Residential Nanogrid with Renewable Energy and Energy Storage System کارشناسی ارشد
شهابی قهفرخی ایمان اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری
پدرام بیگدلو مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
حمیدرضا پیرایش تأثیر روش خشک‌کردن پاششی بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن دکتری دانلود 1394/6/29
عباسی پرویز Numerical simulation and optimization of the centrifugal pumps efficiency that used in hydroelectric power plants to reduce the economic and environmental costs کارشناسی ارشد
شفیعی راد پژمان ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از GIS کارشناسی ارشد
سید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
صید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
یزدانفر جواد طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد
زهرا جوادزاده Industrial Waste Site Selection in the Special Economic Zone of Salafcheghan with the Underground Water Risk Reduction Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
حامد حافظ نیا Spatial planning and electricity generation capacity estimation of PV power plants toward sustainable development in Birjand County کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سلیمانی حدیث بررسی تناسب اراضی و ارزیابی اثرات توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی بر محیط زیست(مطالعه ی موردی:نیروگاه سیکل ترکیب گیلانغرب) کارشناسی ارشد
هادی حسن جان زاده تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
رسول حقدادی Check the quality and quantity of water resources of Sarakhs in order to evaluate the potential for natural and organic products using GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
پیرایش حمیدرضا تأثیر روش خشک‌کردن پاششی بر خواص نانوسلولز و کامپوزیت حاصل از آن
زهرا خسروی Numerical Investigation of the Land Subsidence due to Ground Water Resources Exploitation using FEM Method کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میمنه خوش مشربان Drought monitoring with use of indicator of SPI inTehran and AlborzProvinces کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
سهیل رومی Urban Sustainable Energy Supply with Geothermal Energy Instead of Natural Gas (Case Study: Meshkin-Shahr City) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
سینا زاهدی مدیریت منابع آب زیرزمینی به منظور تعیین سیاست های مناسب برای بهره برداری از آبخوان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
جواد یزدانفر طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
جوادزاده زهرا Industrial Waste Site Selection in the Special Economic Zone of Salafcheghan with the Underground Water Risk Reduction Approach کارشناسی ارشد
مهدی ساعدی Analysis and comparison of the environmental costs of energy section using renewable energy approach(Biodiesel – Tehran city case study) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
پیرو ستاره امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ماکو کارشناسی ارشد
موسوی سید محمد مهدی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد
جاوید سید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
زاهدی سینا مدیریت منابع آب زیرزمینی به منظور تعیین سیاست های مناسب برای بهره برداری از آبخوان کارشناسی ارشد
دائی اکبری سوگل Sustainable Energy Supply For Disaster Management Buildings In Tehran Emphasizing Renewable Energies and Environmental Issues کارشناسی ارشد
محمد شجاعی A game theoretic analysis of energy sustainable development in the urban transport system کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
پژمان شفیعی راد ارزیابی و پهنه بندی کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
ایمان شهابی قهفرخی اصلاح خصوصیات کاربردی بیوپلیمر کفیران به وسیله پرتودهی، نانو سلولز و نانو اکسید روی و بررسی آزاد سازی نانو اکسید روی در شبه غذا دکتری دانلود 1393/02/20
جاوید صید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
آرمین علیقلیان Stochastic Short-Term Energy Scheduling in Industrial Microgrid with Renewable Energy Resources and Electric Vehicles in Smart Grid کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حسینی ازغندی فرزانه حذف آلاینده های زیست محیطی با استفاده از نانوفتوکاتالیست اکسید روی بر پایه های کربنی با استفاده ازانرژی خورشیدی کارشناسی ارشد
معین قادری تولید و بررسی خواص کارکردی نانوکامپوزیت های تمام سلولزی ساخته شده از نانوفیبرهای سلولزی باگاس جهت کاربردهای بسته بندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/29
احمدی محمد تاثیر ویژگی‌های شیمیایی خمیرکاغذ و پیش‌تیمارهای مکانیکی بر روی میزان مصرف انرژی تولید و ویژگی‌های نانوفیبرهای سلولزی (CNF) حاصله از کاه گندم
محمودی محمد شبیه سازی کانال MHD در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و موتورهای جت کارشناسی ارشد
محمد محمدی Fuzzy based modeling of uncertainties in optimal management of energy hubs in the presence of renewables کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
قدوسی نژاد محمدحسن Modelling and Optimization of a Hybrid Renewable Energy System with Sustainable Development Approach in Building Sector کارشناسی ارشد
محمد محمودی شبیه سازی کانال MHD در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و موتورهای جت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
سیامک مرادی Wind farms site selection with an emphasis on electrical and environmental indicators in Kermanshah province کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
سید مصطفی مرتضوی Thermal modeling of Evacuated Tube Collector (ETC) integrated with phase change materials with COMSOL Software کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
قادری معین تولید و بررسی خواص کارکردی نانوکامپوزیت های تمام سلولزی ساخته شده از نانوفیبرهای سلولزی باگاس جهت کاربردهای بسته بندی کارشناسی ارشد
خوش مشربان میمنه Drought monitoring with use of indicator of SPI inTehran and AlborzProvinces کارشناسی ارشد
سید محمد مهدی موسوی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مرضیه مؤمنی Performance Assessment of Sustainable Management in Urban Water Systems Based on System Dynamics and Multi-Criteria Decision Making کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
اسفندیار نائیجی مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند حذف ترکیبات گوگردی از جریان گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
احسانی هادی مکانیابی و ارزیابی اثرات پروژه های مدیریت افزایش بارندگی دراستان های تهران والبرز کارشناسی ارشد
حسن جان زاده هادی تهیه و ارزیابی خواص نانو کاغذ و کاغذ تقویت شده با نانو فیبرهای سلولزی کلش برنج در یک پالایشگاه زیستی تلفیقی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 8301172 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/24 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8301012 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/21 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8301051 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
انرژی و محیط زیست 8301020 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
روش تحقیق 8301173 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/21 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه