گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمرتضی حسینی

سیدمرتضی حسینی

سیدمرتضی حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
خشایار پاتریشیا ساخت چیپ میکروسیال برای اندازه گیری سطح سرمی مارکرهای استخوانی در بیمار دکتری
قیصری زهره بررسی پیشرفت و پاسخ به درمان سرطان پستان با استفاده از ردیابی میکرو آران ای و متالوپروتئازها به عنوان مارکرهای زیستی کارشناسی ارشد
بگدلی سمیرا مطالعه نانو زیست‌حسگرهای FRET بر پایه نقاط کوانتومی جهت تشخیص عامل وبا (Vibrio cholerae کارشناسی ارشد
خاکی فرشته بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
بدیع فرخد محمدحسین طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد
کریمی‌پور محمدرضا طراحی و ساخت حسگر الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری داروهای مخدر کارشناسی ارشد
مقدم محمدرضا طراحی و ساخت سنسور الکتروکمی لومینسانس اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه‌گیری بیومولکول‌ها کارشناسی ارشد
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
دادمهر مهدی طراحی و ساخت نانوزیست حسگر جهت تشخیص زود هنگام سرطان بر پایه متیلاسیون پروموتر ژن APC کارشناسی ارشد
داودی هادی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1395/03/21 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نانوزیست فناوری 8302205 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1395/03/30 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
اصول نانوفناوری 8302104 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 4 نتیجه