گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن جلیلی

حسن جلیلی

حسن جلیلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زنگنه جمشید مسئله عضویت چین در سازمان ملل متحد با توجه به سیاست خارجی امریکا و شوروی کارشناسی ارشد
ابراهیمی سمیه بررسی امکان تولید و خواص بیوسورفکتانت استحلالی از میکرو ارگانیسم های ایزوله شده از چشمه آب گرم اسیدی بوشهر کارشناسی ارشد
جمشیدنژاد توسرامندانی طاهره کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
آزاده فرشته شناسایی و جداسازی برخی از ریزسازواره های مولد آنزیم در دستگاه گوارش و مدفوع کرم خاکی Eisenia fetida و بررسی اثر رژیم های غذایی کرم بر آنها کارشناسی ارشد
جابری انصاری فرشید بهینه سازی محیط کشت مرکب جهت افزایش تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس کارشناسی ارشد
علی اصغر زاده رومیانی لیلا بهینه سازی رشد و تولید امگا-3 توسط ریزجلبک با استفاده از شیره‌‌ی خرما کارشناسی ارشد
درویش ملیحه بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد
صدیقی مهسا بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های میکروجلبک‌ کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست‌فناوری غذایی 8302239 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1395/04/01 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1395/04/02 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/31 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
فناوری تخمیر 8302230 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست‌مواد 8302198 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1