گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر اشرف السادات حاتمیان زارمی

دکتر اشرف السادات حاتمیان زارمی

دکتر اشرف السادات حاتمیان زارمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392
جمال اشرفی Plasmonic photo thermal therapy of cancerous cells by gold nano rods targeted by Bombesine دکتری دانلود 1395/08/08
کریمی الهام بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
محمدنژادحاجی جابر بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد
اشرفی جمال Plasmonic photo thermal therapy of cancerous cells by gold nano rods targeted by Bombesine
مطهره سادات حیدریان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
شجاع ارتکند حمزه پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
سپیده خازنی بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نفیسه دباغی بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
خازنی سپیده بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
نفیسه السادات سید حسینی فین تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
عطیه سادات سیدین بررسی و بهینه¬سازی خاصیت ضدمیکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/11
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
منصوری شفیعه تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
شاهمرادی صالحه ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
سیدین عطیه سادات بررسی و بهینه¬سازی خاصیت ضدمیکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
میتراسادات علی حسینی بررسی تولید رنگدانه ضد باکتریایی در ریز سازواره های جداسازی شده از خاک های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
میتراسادات علی حسینی بررسی تولید رنگدانه ضد باکتریایی در ریز سازواره های جداسازی شده از خاک های ایران دانلود 1396/06/29
میتراسادات علی حسینی بررسی تولید رنگدانه ضد باکتریایی در ریز سازواره های جداسازی شده از خاک های ایران دانلود 1396/06/29
مهرداد غلامعلی مجدآبادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
ملکپور گلوگاهی فریبا Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد
نوجوکی فهیمه Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد
الهام کریمی بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
سعید کلانتری دهقی اثر ترکیبات فرار میکروبی بر تولید گنودریک اسید و بررسی بیان ژن‌های شاخص آن در قارچ گنودرما لوسیدوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
راشین محمدی بررسی اثر عصاره‌ی گل محمدی پوشش‌دار شده با نانوذره لیپیدی جامد هدفمند در مدل حیوانی فراموشی دانلود 1396/06/26
راشین محمدی بررسی اثر عصاره‌ی گل محمدی پوشش‌دار شده با نانوذره لیپیدی جامد هدفمند در مدل حیوانی فراموشی دانلود 1396/06/26
راشین محمدی بررسی اثر عصاره‌ی گل محمدی پوشش‌دار شده با نانوذره لیپیدی جامد هدفمند در مدل حیوانی فراموشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
جابر محمدنژادحاجی بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان ماده فعال زیستی در ساخت پوشش زخم نانوالیاف دانلود 1395/11/30
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان ماده فعال زیستی در ساخت پوشش زخم نانوالیاف کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
اسماعیلی فر مریم بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد
پورشیرازی مژگان بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد
حیدریان مطهره سادات تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
فریبا ملکپور گلوگاهی Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
شفیعه منصوری تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
غلامعلی مجدآبادی مهرداد بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
هانیه نرگه شناسایی مولکولی چند جدایه باکتریایی بومی ایران و بررسی قابلیت کاربرد آن ها در پاکسازی زیستی ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
دباغی نفیسه بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد
سید حسینی فین نفیسه السادات تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد
فهیمه نوجوکی Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک پیشرفته 8302159 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی شیمی 8302191 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک پیشرفته 8302159 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/19 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
زیست‌فناوری سوخت و معدن 8302241 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست‌فناوری محیط‌زیست 8302238 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مهندسی بیوشیمی 8302237 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
پایلوت فرآیندهای زیست فناوری 8302209 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 9 نتیجه
از 1