گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093049
اتاق: 339
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه