گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد

احمد حاجی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سپیده سادات احمدی امکان سنجی کاربرد سوخت هیبریدی سپنتا به عنوان افزودنی در میکروتوربین گازی با هدف کاهش آلایندگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سپیده سادات احمدی امکان سنجی کاربرد سوخت هیبریدی سپنتا به عنوان افزودنی در میکروتوربین گازی با هدف کاهش آلایندگی دانلود 1396/11/30
ثروتی پوریا شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد
پوریا ثروتی شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
سید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
صید مراد جاوید بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
مجتبی جعفری بررسی وضعیت سوخت ترکیبی بیواتانول در موتورهای تزریق مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/13
حسینی حسین بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد
حسین حسینی بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سیدحمید دلبری Aerodynamic Noise Reduction of A 600 KW NREL CART Wind Turbine Using Blade Tip Profile Modification and Assessment of Environmental Effects of Noise Emission دانلود 1396/04/14
سید حمید دلبری Aerodynamic Noise Reduction of A 600 KW NREL CART Wind Turbine Using Blade Tip Profile Modification and Assessment of Environmental Effects of Noise Emission کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
پوریا رامین طراحی بهینه برای زنجیره تامین اتانول در استان اردبیل کارشناسی ارشد
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
مهدی ساعدی بررسی و مقایسه هزینه های زیست محیطی بخش انرژی با رویکرد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر(بایودیزل - مطالعه موردی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عابدی سپیده بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد
جاوید سید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
جاوید صید مراد بررسی فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از تکنولوژی کاویتاسیون هیدرودینامیکی از روغن گیاهی نوروزک کارشناسی ارشد
سپیده عابدی بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
مریم عابدی بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
ضیائی حلیمه جانی عماد تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد
هادی فاضلی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مریم فیروزی تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی دانلود 1395/07/03
مهران قلم چی ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 92/11/29
نوری گیتی ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد
مجتبی لک کمری Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
جعفری مجتبی بررسی وضعیت سوخت ترکیبی بیواتانول در موتورهای تزریق مستقیم کارشناسی ارشد
لک کمری مجتبی Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد
عابدی مریم بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد
فیروزی مریم تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی کارشناسی ارشد
قلم چی مهران ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
گیتی نوری ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
فاضلی هادی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انرژی های زیستی 8301189 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی اقتصاد 8301078 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی انرژیهای تجدیدپذیر 2 8301016 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد منابع پایان پذیرانرژی 8301107 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی اقتصاد 8301078 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری انرژی های تجدید پذیر 8301121 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1