گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 05 هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روشهای شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک الکترونیک 8303205 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 8303387 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه