گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی تابش

هادی تابش

هادی تابش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302061 2 02 ( - ) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه