گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی تابش

هادی تابش

هادی تابش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا الهی توسعه داربست‌های سه بعدی دارای میکروکانال‌های کنترل‌شده جهت بهبود انتقال اکسیژن درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/1
محمدخانی بهمن Investigation on the Effects of Nanostructured Zeolite on Mechanical Properties of Biomaterials Used in Bone Tissue Engineering کارشناسی ارشد
فاطمه جعفری طراحی و ساخت حامل سیلیکونی داروی پروژسترون جهت رهایش پیوسته آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
شادی السادات خردور Electrospun Silk-Aloe vera basedDressing scaffold containing polysaccharide nanoparticles and vitamin E as wound کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
فوژان رفیعی ساخت بستر پلیمری حاوی داروی مورد استفاده در سندروم خشکی چشم و آزمایشات in-vitro رهایش پیوسته آن دانلود 1396/07/02
فوژان رفیعی ساخت بستر پلیمری حاوی داروی مورد استفاده در سندروم خشکی چشم و آزمایشات in-vitro رهایش پیوسته آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
الهی زهرا توسعه داربست‌های سه بعدی دارای میکروکانال‌های کنترل‌شده جهت بهبود انتقال اکسیژن درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
عارفه ضیایی سیگارودی Optimization of Drug Release from a Silicone Reservoir through Biological Interactions کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
عارفه ضیایی سیگارودی Optimization of Drug Release from a Silicone Reservoir through Biological Interactions دانلود 1396/07/10
بهمن محمدخانی Investigation on the Effects of Nanostructured Zeolite on Mechanical Properties of Biomaterials Used in Bone Tissue Engineering دانلود 1395/06/28
بهمن محمدخانی Investigation on the Effects of Nanostructured Zeolite on Mechanical Properties of Biomaterials Used in Bone Tissue Engineering کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه کشت بافت 8302163 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی و آناتومی 8302053 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302031 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302061 2 02 ( - ) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1