گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی زارع

هادی زارع

هادی زارع    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام ابراهیمی پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
وحید احسانی آرا بررسی و ارزیابی پروتکل پشته برای ارتباطات ماشین به ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مینا اختیاری قره باغ Pre-impact fall detection using accelerometer and gyroscope based on smartphone دانلود 1396/06/29
مهدی ایزدی فرهادی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
آوا اسدی ابوالوردی ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
ابراهیمی الهام پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد
اسدی ابوالوردی آوا ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد
کیوان بیجاری Sentiment Analysis using a Graph کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
بهنام بختیاری ساختارهای دیراک و دستگاه‌های لاگرانژی ضمنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/02
مهدی حاجی آبادی Finding Overlapping Communities in Networks Using Probabilistic Methods کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
عاطفه السادات حقیقت حسینی چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
بهاره خدایی استیار تحلیل و شناخت روند شیوع عواطف در شبکه های اجتماعی دانلود 1396/07/12
محمد دارا نگاشت تکانی و هم‌مرزی خمینه‌های نافشرده کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
سعیده رضاوندی شعاعی پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
رضاوندی شعاعی سعیده پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های ناهمگن کارشناسی ارشد
آبتین شاه کرمی ارائه رویکردی حساس به جریان برای پیکربندی پویای توپولوژی‌های زنجیره‌ای طبقه‌بند‌ها در سیستم‌های مقیاس وسیع کاوش بی‌درنگ جریانات داده‌های چند‌رسانه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
حقیقت حسینی عاطفه السادات چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
مینا عبد نیکویی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهران فضلی مفاهیم همولوژی در دستگاه‌های دینامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/02
محمد قهاری The Design and Implementation of a Wearable System for Vital Signs Monitoring Applied to Seizure Detection دانلود 1396/06/29
محمد قهاری The Design and Implementation of a Wearable System for Vital Signs Monitoring Applied to Seizure Detection کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عماد کبریایی Probabilistic topic models, Parsimonious models, Text mining, Regularization, EM algorithm کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
عماد کبریایی Probabilistic topic models, Parsimonious models, Text mining, Regularization, EM algorithm دانلود 1396/06/25
مهرناز لعلی Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
نیازی خلیل آباد مجتبی انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدل‌های احتمالاتی کارشناسی ارشد
نازنین مظلومان مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/19
ایزدی فرهادی مهدی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد
لعلی مهرناز Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد
مجتبی نیازی خلیل آباد انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدل‌های احتمالاتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
مظلومان نازنین مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد
حسین وطن خواه ارائه یک رویکرد بهینه جهت اندازه گیری فشارخون مبتنی بر پردازش سیگنال های حیاتی دانلود 1396/07/12
حسین وطن خواه ارائه یک رویکرد بهینه جهت اندازه گیری فشارخون مبتنی بر پردازش سیگنال های حیاتی دانلود 1396/07/12
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات پیشرفته 8305066 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات یادگیری 8305040 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی نظری شبکه های اجتماعی 8305093 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 8305113 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه 8305035 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات یادگیری 8305040 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مدل های گرافی احتمالاتی 8303132 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
روش تحقیق 8305113 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 12 نتیجه
از 1