گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی زارع

هادی زارع

هادی زارع    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابراهیمی الهام پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد
اسدی ابوالوردی آوا ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
رضاوندی شعاعی سعیده پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های ناهمگن کارشناسی ارشد
حقیقت حسینی عاطفه السادات چارچوب معماری سازمانی بیمارستان(مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی) کارشناسی ارشد
نیازی خلیل آباد مجتبی انتخاب ویژگی با رویکرد برخط با استفاده از مدل‌های احتمالاتی کارشناسی ارشد
ایزدی فرهادی مهدی همولوژی گروه کلاس نگاشت جهت ناپذیر پایا کارشناسی ارشد
لعلی مهرناز Moduli Space OfRiemann Surfaces: Mumford’s Conjecture کارشناسی ارشد
مظلومان نازنین مدل سازی ریاضی شیوع دو بیماری متعامل در دو شبکه هم پوشان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات یادگیری 8305040 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو 8305099 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مدل های گرافی احتمالاتی 8303132 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
روش تحقیق 8305113 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه