گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093072
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
عرفانی امین Title Design and modeling of a wind farm based on optimal operation and economic return کارشناسی ارشد
نبی اله بیرانوند ساخت حسگرهای نانو رزوناتور بر پایه کریستال کوارتز با استفاده از اکسید گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
سالارپور حسین مدلسازی رفتار مکانیکی میکروحسگر دی اکسید کربن مبتنی بر میکروکانتیلور کارشناسی ارشد
نره ای حمید ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری کارشناسی ارشد
غلامی ارجنکی حمیدرضا تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد
محمد دهقانی مدوار The investigation and characterization of 3d graphene for hydrogen storage application کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمد دهقانی مدوار The investigation and characterization of 3d graphene for hydrogen storage application دانلود 1396/06/26
حسین سالارپور مدلسازی رفتار مکانیکی میکروحسگر دی اکسید کربن مبتنی بر میکروکانتیلور کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
مهران شادمهری بررسی تجربی استفاده از لوله حرارتی به منظور خنک کاری و انتقال حرارت در سیستم های متمرکز کننده فوتوولتائیک به وسیله نانوسیال دانلود 1396/06/25
محمد شجاعی تحلیل تئوری بازی ها در توسعه پایدار انرژی سیستم حمل و نقل شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میلاد صادق زاده Fabrication and characterization of photocathode in photo-electrochemical Hydrogen production کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
امین عرفانی Title Design and modeling of a wind farm based on optimal operation and economic return کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
میلاد عشوری سنجاتی آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/09
فرهمند علی مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
حمیدرضا غلامی ارجنکی تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
علی فرهمند مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
امیر محمدی Modeling and optimization of power cell self-charging systems based on micro- and nano-scaled piezoelectric کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
عشوری سنجاتی میلاد آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تکنولوژی های تبدیل و ذخیره انرژی 8301086 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نانو فتونیک 8303214 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نانو تکنولوژی 8303209 4 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301075 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کاربردهای فناوری نانو در انرژی 8301193 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1