گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد مهدی اربابی Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of Passive and Six DOF Weightlessness Simulator Mechanism and Controller Design for Simulation of Satellite Motion کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک و ارتعاشات 8304341 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
استاتیک و مقاومت مصالح 8304339 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
دینامیک و ارتعاشات 8303004 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1