گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده

بهرام تارویردی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 336
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکاترونیک 2 8304182 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
دینامیک و ارتعاشات 8303004 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 1 8304181 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 3 نتیجه