گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اله بخشی غیاثوند ابوالفضل سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد
بهزادی پور احمد In vitro Bioactivity of Nano Scale Surface-Modified Titanium by Anodization کارشناسی ارشد
ابوالفضل اله بخشی غیاثوند سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مهدی امیرآبادی فراهانی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
ساجده جعفری تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
شقایق جوادی Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
زهرا حق پناه اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
ستاره خسروان تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/16
محمد حسن رهنما Effect of Copper Incorporation on the In vitro Bioactivity and Drug Release of Mesoporous Bioactive Glasses کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
حق پناه زهرا اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد
حدیثی ژینا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
جعفری ساجده تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد
خسروان ستاره تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد
جوادی شقایق Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد
نوری علیرضا تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد
رسولی دیسفانی فریبا تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد
نوری فعله گری محمد تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد
امیرآبادی فراهانی مهدی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد
علیرضا نوری تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد نوری فعله گری تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
سروری نوبری هنگامه تهیه و شناسایی داربست¬های کامپوزیتی ژلاتین / کایتوسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه