گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا رضائی

علیرضا رضائی

علیرضا رضائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 982186093193
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عسگری فر امین Modelling, simulation and fault detection of nano cubic satellite power subsystem کارشناسی ارشد
خلیلی سید مرتضی Ripe detection and estimation of rapeseed crop yield based on remote sensing image processing کارشناسی ارشد
عابدینی مزرعه علیرصا کنترل pH بر مبنای پردازش تصویر و هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
خوشگوئیان محمد سعید مدل سازی رفتار ماهیچه ای چشم و طراحی کنترلر چشم ربات بر مبنای آن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعی 8303037 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/25 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فرآیندهای تصادفی 8304254 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/29 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
پردازش سیگنالها و تصاویرپزشکی 8303071 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | - ترم اول 1394
سیستمهای کنترل دیجیتالی 8303173 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1394/10/27 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
بینایی ماشین 8304198 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
حساسه و کالیبراسیون ربات ها 8304183 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
استانداردها و پروتکل های ماهواره ای 8303290 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1