گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد آرامش مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
برومند نیا آرزو ساخت و آنالیز سلول فتوولتائیک هیبریدی نانوساختار آلی¬معدنی کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
حجاب افشین Designing an appropriate turbine for a solar chimney power plant by CFD analysis کارشناسی ارشد
معصومه امیری فرد ترکیب استخر خورشیدی با یک سیستم ذخیره سازی گرما به جهت پایداری عملکرد کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
آرزو برومند نیا ساخت و آنالیز سلول فتوولتائیک هیبریدی نانوساختار آلی¬معدنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
سخن صفت تهمینه بهینه سازی عملکرد نانوسیال پایه روغن در یک سیستم کلکتور خورشیدی کارشناسی ارشد
محمد علی جوکار پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
افشین حجاب طراحی توربین مناسب برای نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از تحلیل CFD کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
عباسی حسین بهینه‏سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تأثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
مهدی حقیر مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
رضا دانش آذریان Investigation of heat transfer performance in solar direct absorption of a trough collector using nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سمانه دویران بررسی عملکرد انتقال حرارت در مجموعه مبدل-کلکتور خورشیدی با استفاده از نانو سیال کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
علی ربانی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
کیانا رحمانی طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DSM) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
عابدی سپیده بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد
تهمینه سخن صفت بهینه سازی عملکرد نانوسیال پایه روغن در یک سیستم کلکتور خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
دویران سمانه بررسی عملکرد انتقال حرارت در مجموعه مبدل-کلکتور خورشیدی با استفاده از نانو سیال کارشناسی ارشد
طغیانی سمیه مطالعه تجربی و آنالیز عددی بررسی عملکرد موتور استرلینگ در سیستم دیش¬ استرلینگ خورشیدی کارشناسی ارشد
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
گلزاری سودابه طراحی، ساخت و آنالیز سیستم فتوولتائیک/حرارتی هوا خنک مجهز به محرک الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
دائی اکبری سوگل تأمین انرژی پایدار شبکه پایگاه های مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر انرژیهای نو و ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد
محمد صامتی شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی و سرمایش ترکیب شده در یک ساختمان صفر انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
سمیه طغیانی مطالعه تجربی و آنالیز عددی بررسی عملکرد موتور استرلینگ در سیستم دیش¬ استرلینگ خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
حامد طهمورسی Numerical investigation of conduction heat transfer of carbon based nanofluids in solar thermal applications using the Lattice Boltzmann Method (LBM) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سپیده عابدی بررسی عملکرد منابع گیاهی بومی برای تولید بیودیزل و معرفی گونه برتر در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
مریم عابدی بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
حسین عباسی بهینه‏ سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تأثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
حسین عباسی بهینه‏سازی نیروگاه دودکش خورشیدی با استفاده از آنالیز ابعادی و بررسی تأثیر دمای محیط بر عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
امیر عبداله پور Exergetic and Exergoeconomic optimization of transcritical Carbon dioxide power cycle driven by solar collector based on nanofluid دانلود 1396/07/04
امیر عبداله پور Exergetic and Exergoeconomic optimization of transcritical Carbon dioxide power cycle driven by solar collector based on nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
ربانی علی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد
فرهمند علی مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
آرمین علیقلیان برنامه ریزی کوتاه مدت اتفاقی ریز شبکه ی صنعتی، با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و خودرو های برقی در شبکه ی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
نیلوفر فدائی مبرهن Construction of Solar Chimney and CFD Simulation in Case of Using Phase Change Material (PCM) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
حسینی ازغندی فرزانه Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد
علی فرهمند مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
کاوه فلاح Single objective optimization of a solar hybrid forward osmosis desalination system for Bandar Abbas city کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
یوسفی مقدم فهیمه بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد
محمدحسن قدوسی نژاد مدلسازی و بهینه‌سازی سامانه هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تامین انرژی در بخش ساختمان با رویکرد توسعه پایدار دانلود 1395/03/24
محمدحسن قدوسی نژاد مدلسازی و بهینه‌سازی سامانه هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تامین انرژی در بخش ساختمان با رویکرد توسعه پایدار دانلود 1395/03/24
مهران قلم چی ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 92/11/29
رحمانی کیانا طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DSM) کارشناسی ارشد
منتظری کیمیا حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد
سودابه گلزاری طراحی، ساخت و آنالیز سیستم فتوولتائیک/حرارتی هوا خنک مجهز به محرک الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
آرامش محمد مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد
صامتی محمد شبیه سازی عددی گرمایش خورشیدی و سرمایش ترکیب شده در یک ساختمان صفر انرژی کارشناسی ارشد
قدوسی نژاد محمدحسن مدلسازی و بهینه‌سازی سامانه هیبریدی انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تامین انرژی در بخش ساختمان با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد
جوکار محمد علی پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد
عابدی مریم بررسی تولید بیواتانول سوختی از ضایعات سیب¬زمینی کارشناسی ارشد
کیمیا منتظری حل عددی انتقال حرارت و جریان دو فاز نانوسیال داخل لوله حاوی ماده متخلخل کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
حقیر مهدی مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد
محسن مهدیزاده فرد بهبود بازده انرژی در یک واحد پالایشگاه گاز طبیعی با استفاده از یک روش نوین بر مبنای تحلیل اگزرژی پیشرفته و فناوری پینچ دکتری دانلود 1396/10/02
قلم چی مهران ساخت و بهینه¬سازی نیروگاه آزمایشی دودکش خورشیدی بهمراه محرک¬های الکتروهیدرودینامیک کارشناسی ارشد
سروش موسوی Simulation of a photovoltaic thermal system with phase change material in porous media کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
شکوفا مولانا Simulation and optimization of a solar chimney-desalination hybrid system کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
شکوفا مولانا شبیه سازی و بهینه سازی یک سامانه هیبریدی دودکش خورشیدی- آب شیرین کن کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
فدائی مبرهن نیلوفر Construction of Solar Chimney and CFD Simulation in Case of Using Phase Change Material (PCM) کارشناسی ارشد
فهیمه یوسفی مقدم بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی فرآیند 8301076 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
انرژی خورشیدی 8301014 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سیستم های انرژی خورشیدی 8301115 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تکنولوژی نیروگاه های حرارتی، خورشیدی و هیدروژن خورشیدی 8301080 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت 8301119 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
صنایع انرژی بر 8301082 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1