گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/04/01 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 8302025 2 01 ( - ) | - ترم دوم 1394
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های فیزیولوژیکی 8302272 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه