گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/17 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/04/01 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 8302025 2 01 ( - ) | - ترم دوم 1394
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های فیزیولوژیکی 8302272 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه